banner728x90def
Van de orde

Beleid betreffende de bijdrage bijeenkomsten

De Jaarvergadering van de Orde van Advocaten Midden-Nederland heeft bij de vaststelling van de begroting voor het jaar 2024 een bedrag groot € 5.500 opgenomen als bijdrage voor eventuele bijeenkomsten. Hierom heeft de Raad van de Orde van Advocaten Midden-Nederland besloten om beleid vast te stellen opdat voor eenieder duidelijk is wanneer men een eventuele bijdrage kan aanvragen. Dit omdat ieder jaar verscheidene verzoeken binnenkomen tot een bijdrage aan bepaalde bijeenkomsten en het wenselijk is dat alle verzoeken volgens dezelfde lijn behandeld worden.

De belangrijkste voorwaarden om voor deze subsidie in aanmerking te komen zijn:

  • Het moet een bijeenkomst betreffen die openstaat voor alle advocaten van het arrondissement Midden-Nederland (al dan niet gespecialiseerd in een bepaald rechtsgebied);
  • Het moet een bijeenkomst betreffen die onder andere als doel heeft de verbetering van de kwaliteit van de advocatuur in het arrondissement Midden-Nederland en/of de relatie tussen de advocatuur en de ketenpartners (waaronder, maar niet gelimiteerd tot, de rechterlijke macht en het openbaar ministerie);
  • Indien de bijeenkomst mede wordt georganiseerd door overige partijen (e.g. de rechterlijke macht), dan dienen de kosten zover mogelijk gedragen worden in gelijke delen over de organiserende partijen;
  • Bij de aanvraag dient aangegeven te worden hoeveel advocaten uit het arrondissement verwacht worden en tevens dient aangegeven te worden op welke wijze bekendheid verschaft zal worden over de bijeenkomst.
  • De Raad van de Orde heeft zes weken om op een aanvraag te beslissen. Deze termijn kan verlengd worden indien de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden;
  • Bij de aanvraag wordt, indien mogelijk, een (concept-)begroting verschaft van de bijeenkomst;
  • Alle aanvragen dienen te worden gericht aan de adjunct-secretaris Raad van de Orde via het e-mailadres info@advocatenordemn.nl
  • De Raad van de Orde heeft voor ieder jaar een plafond aan de eventuele bijdrage, gelijk aan het bedrag wat vastgesteld is op de begroting bij de Jaarvergadering;
  • De Raad van de Orde streeft ernaar om haar budget te verdelen over verschillende rechtsgebieden;
  • De Raad van de Orde beslist over de eventuele toekenning van de bijdrage. Indien niet voldaan is aan de bovenstaande voorwaarden, zal er een weigering volgen.

 

https://www.advocatenorde-middennederland.nl/2143/lokale-voorschriften.html