banner728x90def
Rechtspraak

Bericht van de teamvoorzitter familierecht

Aanhoudingsbeleid van de Sector Familierecht van de rechtbank Midden-Nederland

De rechtbank Midden-Nederland gaat in familiezaken strakker de hand houden aan de in de procesreglementen neergelegde regels voor beslissingen op verzoeken tot uitstel van de mondelinge behandeling. De reden hiervoor is dat de rechtbank zo efficiënt mogelijk met de beschikbare zittingstijd wil omgaan.

Dit betekent het volgende. In echtscheidings-, alimentatie- en verdelingsprocedures wordt een verzoek om uitstel van de mondelinge behandeling alleen toegewezen:

  1. wanneer het verzoek om uitstel binnen 10 dagen na verzending van de oproeping wordt gedaan; of
  2. wanneer het verzoek om uitstel na de onder a. genoemde termijn wordt gedaan èn de wederpartij instemt èn het schriftelijke verzoek behoorlijk is gemotiveerd èn uiterlijk vijf dagen voor de zitting is ontvangen; of
  3. wanneer het verzoek om uitstel na de onder b. genoemde termijn wordt gedaan, de wederpartij geen bezwaar maakt en de verzoeker schriftelijk voldoende klemmende redenen voor uitstel opgeeft. De rechtbank is degene die beslist of er sprake is van voldoende klemmendheid van de opgegeven redenen.

De rechtbank zal in het algemeen de verhindering van een advocaat wegens een zitting elders of wegens ziekte niet aanmerken als voldoende reden voor uitstel. In beginsel wordt van de advocaat namelijk verwacht dat hij/zij zorgt voor een vervanger die de cliënt kan bijstaan.
Verhindering van de cliënt wegens ziekte zal moeten worden onderbouwd met een doktersverklaring.

Op een verzoek om uitstel wegens schikkingsonderhandelingen – gedaan meer dan 10 dagen na verzending van de oproeping – zal niet snel positief worden gereageerd. Uitgangspunt is dat partijen tijdig, dus ruim voor de zitting, met elkaar moeten overleggen/onderhandelen. Vragen zij niet tijdig – dus binnen 10 dagen na verzending van de oproeping – om uitstel, dan gaat de zitting in beginsel door. Resterende geschilpunten kunnen dan ter zitting besproken worden. De griffier kan de eventuele overeenstemming vastleggen.

In geschillen over de zorgregeling en de omgang (1:253a en 1:377a BW) kan alleen sprake zijn van uitstel van de mondelinge behandeling op grond van tijdig schriftelijk aangevoerde klemmende redenen. Achtergrond hiervan is dat de wet voorschrijft dat de zitting binnen zes weken na indiening van het verzoekschrift plaatsvindt.

Deze aanscherping van de uitvoering van de regels van de procesreglementen is in het najaar 2016 meegedeeld aan de vertegenwoordigers van de balie. Dit beleid treedt met onmiddellijke ingang in werking.