banner728x90def
Van de orde

Bestuursrechtelijke handhaving nu en in 2024

In het toezicht op de advocatuur wordt in toenemende mate bestuursrechtelijk gehandhaafd bij overtreding van bepaalde wettelijke voorschriften en/of het niet verstrekken van de gevraagde gegevens aan de toezichthoudende deken. In het hiernavolgende leggen de dekens uit wat de achtergrond hiervan is, hoe de bestuursrechtelijke handhaving er op dit moment uitziet en hoe deze er in 2024 uit zal zien. Deze notitie is uitdrukkelijk niet bedoeld als ‘dreigement’ voor advocaten, maar uitsluitend om advocaten zorgvuldig en tijdig te informeren.

De deken is bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en is sinds 2015 in geval van een aantal overtredingen wettelijk bevoegd om bestuursrechtelijk te handhaven. Zowel bij de evaluatie van de Wet positie en toezicht advocatuur (Wpta), als bij de internationale FATF evaluatie van de naleving van de Wet witwassen en financieren terrorisme (Wwft) in Nederland, zijn de dekens aangespoord om bestuursrechtelijk te gaan handhaven (o.a. door het opleggen van een last onder dwangsom en een boete). Ook de systeemtoezichthouder, het College van Toezicht vraagt de dekens om bestuursrechtelijk te handhaven.

In 2023 worden de volgende overtredingen bestuursrechtelijk gehandhaafd:

  1. Het niet voldoen aan de inlichtingenplicht (5:20 Awb) zoals het niet tijdig indienen van de CCV-opgave individueel, het niet tijdig indienen van de CCV-opgave kantoor en het niet tijdig indienen van de financiële kengetallen.
  2. Het niet voldoen aan Wwft verplichtingen (o.a. opleiding, cliëntonderzoek en het niet melden van ongebruikelijke transactie)

 

In 2024 zal in aanvulling op 2023 ook bestuursrechtelijk worden gehandhaafd op het niet hebben van kantoor specifiek risicobeleid Wwft. Voorts komen er dan overtredingen genoemd in artikel 45g Advocatenwet bij.

Concreet: het niet voldoen aan de deelname aan kwaliteitstoetsen en het niet voldoen aan de verplichting tot registratie op tenminste één rechtsgebied.

Zorgt u er dus voor dat uw registratie in het rechtsgebiedenregister op orde is en dat u zich in 2023 op tenminste één rechtsgebied heeft geregistreerd. Zorg er ook voor dat u in 2023 tenminste acht uur heeft besteed aan de kwaliteitstoetsen.

De hoogte van de boetes zal in het boetebeleid van de dekens eind 2023/begin 2024 bekend worden gemaakt.

De dekens wijzen erop dat het hen vrijstaat te kiezen tussen bestuursrechtelijke handhaving en tuchtrechtelijke handhaving.