banner728x90def
Rechtspraak

Brief relatieve bevoegdheid voornaamswijziging

T.a.v. de leden van de Balie

datum: 16 mei 2018
onderwerp: relatieve bevoegdheid voornaamswijziging

Geachte heer, mevrouw,

Graag vraag ik aandacht voor onderstaand bericht met verzoek dit bericht kenbaar te maken aan de leden van de orde van Advocaten Midden Nederland. In het laatste overleg van de rechtbank met de balie, gehouden op 11 april 2018, heb ik mondeling al melding gemaakt van de wijziging.

Op 16 maart 2018 heeft het LOVF ingestemd met het voorstel van de Expertgroep Overige Boek 1 zaken en Adoptie (hierna: de Expertgroep) om de relatieve bevoegdheid bij verzoeken tot voornaamswijziging te beoordelen aan de hand van artikel 262 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

relatieve bevoegdheid
Tot op heden ontleenden sommige rechtbanken hun bevoegdheid voor een verzoek tot voornaamswijziging aan artikel 262 Rv en andere rechtbanken aan artikel 263 Rv. De Expertgroep heeft op basis van inhoudelijke argumenten vastgesteld dat de bevoegdheid moet worden vastgesteld op basis van 262 Rv en dat men, ook in het kader van de rechtseenheid, tot de aanbeveling komt voor alle rechtbanken om de bevoegdheid voortaan op dit artikel te baseren. Dit betekent dat niet de rechter bevoegd wordt geacht binnen wiens rechtsgebied de geboorteakte van verzoek(st)er is ingeschreven, maar de rechter van de woonplaats van verzoek(st)er, dan wel van het werkelijk verblijf van verzoek(st)er.

buiten Nederland geboren verzoekers
Dit brengt met zich dat alle rechtbanken tevens verzoeken tot voornaamswijziging van personen die in het buitenland zijn geboren zullen gaan behandelen. Deze werden tot heden door de rechtbank Den Haag behandeld.

ambtenaar burgerlijke stand Den Haag
De beschikkingen voornaamswijziging van in het buitenland geboren personen worden door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag in de registers verwerkt. Indien in zaken betreffende een verzoek tot voornaamswijziging tevens tot inschrijving van een buitenlandse geboorteakte moet worden overgegaan of de geboortegegevens moeten worden vastgesteld, dan is de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag belanghebbende. Reden daarvoor is dat de ambtenaar degene is die tot uitvoering moet overgaan en hij – als hij niet als belanghebbende zou worden aangemerkt – geconfronteerd zou kunnen worden met een last tot inschrijving van een akte die niet deugt. De ambtenaar heeft de kennis om te beoordelen of een buitenlandse akte voldoet aan de daaraan te stellen eisen (denk aan legalisaties e.d.). De rechtbanken zullen dan ook de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag als belanghebbende moeten aanmerken in zaken met buiten Nederland geboren verzoekers en hem in de gelegenheid moeten stellen te reageren op het verzoek. De ambtenaar zal, indien hij daartoe wordt opgeroepen, mogelijk ter zitting verschijnen, dan wel een schriftelijke reactie geven. Dat laatste zal ook het geval zijn in zaken die zonder zitting worden afgedaan.

aanpassen werkwijze en informeren advocatuur en ingangsdatum
De Expertgroep Overige Boek 1 zaken en Adoptie verzoekt de rechtbanken kennis te nemen van deze wijziging en de interne werkwijze hierop aan te passen. Voorts wordt verzocht de advocatuur in het eigen arrondissement op de hoogte te stellen. De ingangsdatum van de wijziging is 1 juni 2018.

Met vriendelijke groet,

René van Veen
Voorzitter team 2 Familie rechtbank Midden Nederland