banner728x90def
Rechtspraak

Evaluatie pilot spoedappellen Hof Arnhem-Leeuwarden 2023/2024

Aanleiding en achtergrond

Afdeling civielrecht van het hof Arnhem-Leeuwarden is in april 2023 gestart met een verbetertraject om de doorlooptijden van spoedappellen te verbeteren. Belangrijkste aanpassingen in de werkwijze zijn het actief monitoren van het spoedeisend belang door het hof gedurende de procedure, het uitgangspunt om binnen 4 weken na aanbrengen een mondelinge behandeling te laten plaatsvinden, het aanleveren van het procesdossier bij aanbrengen en het uitgangspunt om de arrest datum op maximaal 28 dagen na de mondelinge behandeling te bepalen. Het verloop van de spoedappellen is tijdens de pilot gemonitord.

Resultaten

Sinds de start in april 2023 zijn er 26 spoedappellen ingestroomd en afgedaan. In 67% van de zaken is de doorlooptijd van 56 dagen gehaald (voorheen 25-40%). Het plannen van een zitting binnen 28

dagen na aanbrengen blijkt moeilijk, veelal door verhinderingen: dit lukt slechts in ongeveer 33% van

de zaken. Het doen van uitspraak binnen 28 dagen gaat beter, dat lukt in ongeveer 75% van de zaken. In een aantal zaken is het gelukt eerder uitspraak te doen, waardoor de totale doorlooptijd van 56 dagen alsnog kon worden gehaald.

Evaluatie

Zowel binnen de geledingen van het hof als bij de advocatuur worden de ervaringen opgehaald. Het hof wil graag het volgende weten:

  1. Wat merken advocaten sinds de start van de pilot met betrekking tot de doorlooptijden?
  2. Wat zijn de ervaringen met de aangepaste werkwijze waarbij standaard een zitting wordt gepland en dat bij aanbrengen direct het procesdossier en verhinderingen moet worden aangeleverd?
  3. Zijn er suggesties voor verdere verbetering van deze werkwijze, gerelateerd aan de doorlooptijd? Zo ja, wat zijn de suggesties?

De antwoorden worden vervolgens besproken door de projectgroep die het proces in 2023 heeft ontwikkeld. Daarna zullen de uitkomsten worden gedeeld met het managementteam van de afdeling civielrecht en zal het vervolg worden bepaald.

Verzoek

Bij deze het vriendelijk verzoek aan advocaten die ervaring hebben opgedaan met de pilot spoedappellen om bovengenoemde vragen te beantwoorden en te mailen aan Stefan Holterman, lid van de Raad van de Orde: stefan.holterman@finch.nl

Het Hof dankt u alvast voor de medewerking aan de evaluatie.

 

In verband met de uitgebreide evaluatie, blijft de pilot doorlopen tot 1 juli 2024!