banner728x90def
Van de orde

Nieuwsbrief Strafrecht

Nieuwsbrief Strafrecht

Geachte collega’s en confrères,

Aangezien de meeste strafrechtelijke besognes wel zo een beetje reilen en zeilen en zaken zich vanzelf aan u presenteren, is er al enige tijd geen strafrechtelijk nieuws met u gedeeld. Het is anderzijds ook wel eens goed dat u weet waar uw portefeuillehouder zich zoal mee bezighoudt en daarom heb ik de relevante informatie uit diverse overleggen gebundeld en hieronder kort samengevat. Ik hoop dat u hier allen goede nota van neemt!

Berichten van de rechtbank en OM Midden Nederland

  • Verzoeken ex art. 530/533 Sv. worden niet meer ter beoordeling van het OM voorgelegd indien om minder dan € 2.000 wordt verzocht. De rechtbank doet deze af.
  • Er zal een koppeling worden gemaakt tussen bvh-nummer en parketnummer, zodat advocaten die zich gesteld hebben onder het eerste nummer automatisch gesteld zijn zodra er een parketnummer aan de zaak gekoppeld wordt.
  • Indien berichten van officieren worden doorgestuurd gelieve niet de mail gemakshalve door te sturen, aangezien cliënten dan de beschikking krijgen over directe mailadressen van officieren en soms zelfs telefoonnummers en dat is niet de bedoeling!! Dus kopieer indien nodig de inhoud en stuur die door.
  • Probeer flexibel mee te werken aan inplannen van Pro Forma’s en MK’s. Het rechtsbedrijf is overbelast en dat geldt voor alle procesdeelnemers, dus het is van groot belang dat we allemaal inschikkelijk zijn en waar mogelijk waarnemers inschakelen. Overigens wordt er gewerkt aan een landelijk “planprotocol” waarin strakke regels zullen komen te gelden.

Berichten van het gerechtshof Arnhem/Leeuwarden

  • In 2020 is het programma ‘tijdige rechtspraak’ voor de duur van drie jaar van start gegaan. Dat programma is recent met twee jaar verlengd. Een doel van dat programma is de doorlooptijden significant en structureel verbeteren. Een ander doel is de achterstanden terugbrengen. Met die doelen in het achterhoofd gaan we bij ons hof (locatie Arnhem) een nieuwe pilot starten waarbij getuigen o.l.v. een RHC zullen worden gehoord door een senior gerechtsjurist. Zij hebben hiertoe vanzelfsprekend een opleiding gevolgd en voorts zullen de verhoren in deze vorm enkel kunnen plaatsvinden met vooraf verkregen instemming van raadslieden en OM. Bovendien zal het gaan om een aantal zorgvuldig daartoe geselecteerde zaken. Het verhoor zal in ieder geval worden gesloten door de RHC die zich er bij sluiting van het verhoor van zal vergewissen dat het verhoor volgens de regelen der kunst is afgenomen en dat de weergave in het proces-verbaal de juiste is. Naar verwachting zullen de eerste verhoren aan het eind van het vierde kwartaal/begin eerste kwartaal 2024 worden gepland.
  • In Arnhem zullen Amsterdamse raadsheren worden ingezet om achterstanden weg te werken.
  • Er worden rolzittingen georganiseerd waarin openheid over de reden van het appel moet worden gegeven, indien dat niet al gebeurd is bij indienen van de schriftuur. Het verzoek van het hof is sowieso om vaker een appelschriftuur in te dienen, aangezien dit in slechts 25% van de zaken gebeurt. Dit kan beter!!!
  • Elke donderdag is er een zogeheten spoedzitting in Leeuwarden, waarop zaken ook door advocaten kunnen worden aangemeld. Een goede onderbouwing kan zorgen voor spoedige behandeling, maar deze wordt uiteraard niet gegarandeerd aangezien er geen oneindige ruimte is op deze zitting.
  • Wij zouden graag zien dat zaken waarin nagedacht word over procesafspraken of waarin die gemaakt of in de maak zijn in een zo vroeg als mogelijk stadium gemeld worden bij onze Verkeerstoren. Zo kan enerzijds voorkomen worden dat bepaalde zittingstijd onnodig verloren gaat, omdat pas kort voor de zitting duidelijk wordt dat procesafspraken (mogelijk) aan de orde zijn. Anderzijds kunnen wij aan deze zaken vroegtijdig een voorzitter aan zo’n zaak koppelen, zodat er ook een aanspreekpunt is voor het OM en verdediging als er behoefte is aan het in de week leggen van (contouren van) procesafspraken.

Met andere woorden: dit is het loket waar procesafspraken (in de maak) gemeld kunnen worden. Dit loket ontbrak en wij hebben als feedback vanuit OM en advocatuur te horen gekregen dat hieraan behoefte bestond. Bij deze dus!

Deze mails kunnen gericht worden aan:

-locatie Arnhem: Verkeerstoren-hofarle@rechtspraak.nl

-locatie Leeuwarden: VT.HB.Leeuwarden.hof-arle@rechtspraak.nl

 

PCC Houten

Het intercomsysteem waarmee kan worden gecommuniceerd met cliënten zal in dit najaar worden vervangen, hetgeen de verstaanbaarheid beduidend zal verbeteren. Tot dan kun je vragen om verbonden te worden middels een DECT-telefoon, iets waarvoor we al jaren gestreden hebben!! Verzoek is wel om hiervan gepast gebruik te maken, zodat velen dit kunnen doen. Dus slechts indien noodzakelijk en niet langer dan nodig bellen middels een DECT!

 

PCC Almere

Hieronder heb ik een passage uit een brief gekopieerd over de immer voortgaande verbouwing. Er lijkt licht aan het einde van de tunnel!!

“Wij hebben in het gesprek met de aannemer in mei afgesproken dat het werk opgeleverd zou worden uiterlijk 3 juli aanstaande. Van de week is na een 7e SAT test gebleken dat zij de zaken wederom niet volledig waar hebben  kunnen maken en de omissies en het aanvullend werk vermoedelijk eind juli kunnen opleveren. In een brief welke met hoge urgentie is opgesteld, ligt nu de eis voor een garantie dat dit ook daadwerkelijk 31-7 zo is en uitstel niet meer wordt getolereerd. Niet alleen uw processen maar ook de onze worden door het continue uitstellen van de oplevering door deze partij ernstig gefrustreerd. “

 

Berichten van contactpersoon politie

Er wordt regelmatig geklaagd over het optreden van advocaten voorafgaand aan of tijdens verhoren. Uiteraard is dat vaak in wisselwerking met de politie, maar het kan geen kwaad om aan het einde van deze nieuwsbrief u allen nog eens te vragen om de relatie met alle procesdeelnemers dus ook met de politie goed te houden door elkaar met respect te behandelen. Het is een open deur, maar ik trap hem nog maar eens in!!