banner728x90def
Rechtspraak

Rechtbank Balie overleg Familierecht

Rechtbank Midden-Nederland
Rechtbank Balie overleg Familierecht
26 april 2017 – Verslag

Aanwezig:
Rechtbank: Utrecht: Jan Moors (afd. voorzitter) en Ellen van Rijssen (2e deel)
Lelystad: Margaretha Pot en Birgitte Stom (griffie)

Balie: Utrecht: Diny Louwen, Marjan Bosman, Marit Vaandrager (notulen)
Lelystad: Manon van Meurs, Lousan Withaar

Agendapunt 1: opening en vaststelling agenda

Margaretha Pot opent de vergadering.
Mededelingen: Esther Vonk is geen teamvoorzitter meer. Jaap Madern is aan het reïntegreren.
De agenda wordt vastgesteld.

Agendapunt 2: verslag vorige keer (26-10-2016) en actielijst

 • De regel dat de pleitnota/aantekening mondelinge behandeling maximaal twee pagina’s mag beslaan, staat nog niet op www.rechtspraak.nl;
 • De nieuwe tekst van de kindbrief is bijna klaar;
 • De datum van het kinderverhoor staat in de roljournaal van Lelystad, in Utrecht is dat niet standaard zo, komt nog wel;
 • POTS (poging ouderschapsplan tijdens schorsing, mediator aanwezig, bij verzoek VoVo en minderjarigen): In Lelystad relatief meer POTS-zaken dan in Utrecht. Dat komt mogelijk omdat In Utrecht alleen POTS wordt aangeboden op zittingen die op vrijdag plaatsvinden, in Lelystad op 2 of 3 dagen. (op rechtspraak.nl staat dat de pilot POTS loopt op de locaties Almere en Lelystad).
  Rechtbank MN heeft pilot POTS, geen andere pilots in vechtscheidingen (zoals horen van kinderen onder de 12). Regiezitting ouderschapsplan: is in Utrecht al wel van start, in Lelystad nog niet. In Utrecht is men positief: het levert vaak wat op.
 • Binnen de rechtbank is er overleg over de compleetheid/kwaliteit van de dossiers. Het gaat om bv. aanvullende verzoeken of verzoeken die pas op de zitting worden ingediend, verzoeken die wel in het processtuk staan maar niet in het petitum. De rechtbank wil een wat hardere lijn gaan volgen (zie verslag vorige keer). Het is ook zo dat sommige rechters er wat soepeler mee omgaan dan andere rechters.
 • Griffie Lelystad: er was achterstand ontstaan wegens ziekte. De achterstand is ingelopen. Toch zegt de balie Lelystad dat het lang duurt, bv. tot een beschikking wordt afgegeven. De balie stelt voor om één plek (e-mailadres) te maken waar je kunt melden als er iets misgaat. Manon van Meurs zal klachten/voorbeelden verzamelen en melden bij Birgitte van de rechtbank.

In Utrecht ervaart men dat een zaak toch regelmatig één of twee keer wordt aangehouden voor beschikking. Incidenteel wordt in dat geval door de griffie gebeld met de mededeling dat de beschikking later komt. Dat werkt. Margaretha Pot bespreekt dit in Lelystad.

De rechtbank vraagt na wat er cijfermatig bekend is over uitstellen van beschikkingen.

 • Alimentatie-software: de beslissing om eventueel een ander programma dan INA aan te schaffen, loopt nog (LOVF). Voor de balie is het belangrijk om te weten wat de rechtbank gaat doen, om een eigen keuze te maken tot al dan niet aanschaffen ander programma.
   

Agendapunt 3: verzoek rechtbank t.a.v. indienen stukken

Het dubbel indienen van stukken, per post en per fax, levert een extra belasting op voor de griffie. Als het niet nodig is vanwege termijn, de stukken graag alleen post indienen. Als een verzoekschrift per fax wordt ingediend, moet het wel ook nog per post worden ingediend.

Wanneer f-formulier nodig? Bij alles wat procedureel is, moet een f-formulier worden bijgevoegd.

Jan Moors zal nagaan in hoeverre griffiemedewerkers telefonisch afwijkende instructies geven.

OTS-zaken en verzoeken om uitstel: de rechtbank geeft aan dat als een advocaat zich heel kort voor de zitting meldt, en verzoekt om uitstel, dit lastig is. De advocaat moet zijn cliënt vragen om hem te melden wanneer de zitting is. Andere optie: de advocaat kan de rechtbank vooraf berichten wanneer ongeveer de verlenging OTS is en wat in die periode zijn verhinderdata zijn.
De rechtbank wil aanhoudingen zoveel mogelijk voorkomen/terugdringen, want die kosten geld.

De balie merkt op dat als iemand op het laatste moment bij je komt, en je bent verhinderd op de geplande zittingsdatum, je de cliënt het halve land moet doorsturen om een andere advocaat te vinden. De mededeling van de rechtbank over de aanscherping van het beleid zal worden gepubliceerd in het Baliebulletin.

Agendapunt 4: digitaal roljournaal

Jaap Madern heeft hierover contact gehad met IT-landelijk. Het is bekend dat in het roljournaal alleen de laatste instructie zichtbaar is, dit is echter niet zomaar aan te passen.

Agendapunt 5: meldpunt griffie Lelystad?

is besproken bij agendapunt 2.

Agendapunt 6: combi- en verdelingszittingen

Soms is niet vooraf duidelijk hoe de rechtbank omgaat met gecombineerde verzoeken.
Rechtbank Utrecht: als alleen echtscheiding en ouderschapsplan: enkelvoudig, zitting 30 minuten.
Als echtscheiding en verdeling (gvg): 90 minuten. De rechtbank kijkt wel (strenger) of er goede verzoeken zijn ingediend. Als het petitum niet goed is geformuleerd of er is alleen een formulier V&V ingediend, dan geen inhoudelijke behandeling en eventueel zelfs afwijzing van het verzoek.
In het nieuwe procesreglement (vanaf 1 april 2017) staat dat het formulier Verdelen en Verrekenen uiterlijk vier weken voor de zitting moet worden ingediend. Waar is duidelijk te lezen wat er van de advocaat wordt verwacht? De rechtbank Utrecht en Lelystad zullen het tekstblokje dat er zou zijn (voor de oproepingsbrief) bekijken. We kunnen het nieuwe procesreglement aangrijpen om hierover te communiceren, en stukje te publiceren in het Baliebulletin.

Agendapunt 7: adressen Raden voor de Kinderbescherming

De balie merkt dat de stukken die naar de Raad worden gestuurd, rechtstreeks of via de rechtbank, niet altijd op de juiste plek aankomen. De raadsmedewerker op de zitting heeft dan niet alle stukken gelezen. Hoe hier mee om te gaan?
De rechtbank heeft structureel overleg met de Raad en zal dit aankaarten. Ook omdat de Raad straks landelijk maar vier administraties heeft. De balie vindt dat als op de zitting blijkt dat de raadsmedewerker de stukken niet (allemaal) heeft gelezen, er een leespauze moet worden ingelast. De advocaat moet hier zelf om vragen.
Verder is van belang om bij het opsturen van stukken naar de raad, de naam en geboortedatum van de minderjarige(n) te vermelden, omdat de raad op die wijze administreert.

Agendapunt 8: reacties nieuw aanhoudingenbeleid

Dit is besproken bij agendapunt 3.

Agendapunt 9: advies bijzonder curator wel of niet aanmerken als verzoek?

De rechtbank Lelystad heeft niet een ‘beleid’ in dit soort zaken. Als de bijzonder curator ergens in zijn advies een verzoek formuleert (bv. vaststelling vaderschap), wordt het als verzoek behandeld en hoeft de bijzonder curator niet een afzonderlijk verzoek in te dienen.

Agendapunt 10: al dan niet opnemen van afspraken t.a.v. jong-meerderjarigen?

De rechtbank geeft aan dat een jong-meerderjarige geen partij is in een echtscheidingsprocedure. Onderhoudsbijdragen voor jong-meerderjarigen die zijn opgenomen in het ouderschapsplan en/of convenant, kunnen niet in de beschikking worden opgenomen of bekrachtigd.

Agendapunt 11: informele verzoeken minderjarigen

De rechtbank geeft aan dat het in iedere zaak anders kan gaan. Er is geen ‘protocol’ of richtlijn. Als er brief binnenkomt van minderjarige, gaat de rechter het gesprek met hem of haar aan. Daarna kijkt de rechter hoe verder. De balie kan in zo’n geval aan de ouders melden dat het aan de rechter is hoe hiermee wordt omgegaan.

Agendapunt 12: horen van kinderen onder de 12 jaar

Dit gebeurt bij de rechtbank Amsterdam (pilot), men is positief. Bij de rechtbank MN gebeurt dit nog niet, en staat ook niet op de agenda.

Agendapunt 13: rondvraag

Geen

Actiepunten

 • Nieuwe tekst kindbrief
 • Datum kinderverhoor opnemen in roljournaal (Utr.)
 • Cijfers vragen/voorbeelden aanleveren over duur afgifte beschikkingen
 • Bellen met behandelend advocaat als beschikking niet op de geplande datum kan worden afgegeven (griffie)
 • Overleg RvdK over aanleveren stukken: hoe kan dit beter (Utr.)
 • Tekstblokje in brief van de rechtbank bij combi-zittingen
 • Uitleg/samenvatting wat de rechtbank verwacht bij verdelen en verrekenen, ter publicatie in het Baliebulletin

 

De volgende vergadering zal zijn op 25 oktober 2017 om 15.00 uur

Vragen en opmerkingen kunt u mailen naar:
Diny Louwen, Utrecht (louwen@hanssenspronk.nl)
Marit Vaandrager, Utrecht (vaandrager@stadhouders.nl)
Manon van Meurs, Almere (vanmeurs@cleerdin-hamer.nl)
Marjan Bosman, Hilversum (bosman@bfadvocatuur)