banner728x90def
Rechtspraak

Rechtbank Balie overleg Familierecht

26 oktober 2016 – Verslag

Aanwezig

Rechtbank:
Utrecht: Esther Vonk (Jaap Madern is afwezig wegens ziekte)
Lelystad: Margaretha Pot

Balie:
Utrecht: Diny Louwen, Trees Philipsen, Marjan Bosman
Lelystad: Manon van Meurs, Lousan Withaar

Agendapunt 1: opening en vaststellen agenda

Esther Vonk opent de vergadering.

Agendapunt 2: actielijst en verslag balieoverleg 20 april 2016

Actiepunten vorig overleg (Agendapunt 7)

 • De notulen van het vorige overleg worden meteen rond gestuurd en gecontroleerd. Deze notulen zullen daarom niet nogmaals worden doorgenomen c.q. worden goedgekeurd.
 • Regel dat de pleitnota/aantekeningen mondelinge behandeling maximaal twee pagina’s mag beslaan, zal weer komen te staan op rechtspraak.nl. Dit gaat gebeuren vóór 1 april 2017.
 • De rechtbank werkt aan een nieuwe brief voor de uitnodiging minderjarige kinderen. Deze aanpassingen zullen hopelijk vóór eind 2016 zijn doorgevoerd.
  Tevens zal op het roljournaal worden aangegeven of en wanneer de kinderen zijn opgeroepen. Er zal nog worden nagegaan of dit in de vorm van een code al gebeurt, maar dan zal de betekenis van de code aan de balie kenbaar moeten worden gemaakt.
 • POTS
  In Utrecht is sprake van een stroeve start in tegenstelling tot Lelystad. In Lelystad loopt het goed, korte lijnen. Dit komt mogelijk doordat de mediation-functionaris op dezelfde gang zit. De evaluatie is in Utrecht opgeschoven, omdat er nog te weinig zaken zijn geweest.  Op dit moment zijn zo’n 20 zaken via POTS behandeld. De rechtbank geeft aan dat het verzoekschrift voorlopige voorzieningen vaak te summier is om een goede afweging te kunnen maken. Dan is er pas na verweer meer duidelijkheid en informatie om te bezien welke mediator voor de betreffende zaak goed zou zijn. Kortom aan de balie het dringende verzoek om reeds bij voorlopige voorzieningenverzoek zo veel mogelijk informatie te verstrekken.
  Het is juist dat één toevoeging voor mediation wordt verstrekt door de RvR. Wanneer die aan POTS-mediation wordt verspeeld, is het niet anders. Pas na een jaar kan dan opnieuw een toevoeging worden gevraagd. Er wordt naar voren gebracht dat de twee advocaten tezamen van te voren een mediator kunnen aanwijzen die zij voor de betreffende zaak geschikt achten. Pas over zes maanden zal een evaluatie van POTS in Utrecht plaatsvinden.
 • De rechtbank geeft aan dat zij geen proces-verbaal of tussenbeschikking zullen afgeven om zo de jeugdhulpverlening via de Gemeente sneller te kunnen laten plaatsvinden. De rechtbank kan hierin niets betekenen.
 • Digidoc: voor zo ver bekend maken Gemeenten geen probleem van het ontbreken van een originele stempel.

Opmerking rechtbank inzake KEI en familierecht:
Inzake dagvaardingen (boedelverdeling/erfrecht/kort geding) is sprake van een experimentele fase en per 1 november 2016 een pre-pilotfase bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland. In de pre-pilotfase moeten beide advocaten vooraf akkoord gaan met het digitaal aanbrengen. Vanaf februari 2017 is het verplicht een procedure digitaal  in te leiden. Voor de verzoekschriften in het familierecht zal dit overigens niet eerder plaatsvinden dan 2020.

Agendapunt 3: compleetheid dossier

De rechtbank klaagt dat er vaak op de zitting nieuwe verzoeken naar voren worden gebracht. De zitting dient dan ten onrechte voor een inventarisatie van wat nu de geschillen tussen partijen zijn. De rechtbank geeft aan een wat hardere lijn te willen volgen. De balie geeft aan dit probleem eveneens te onderkennen en dat het belangrijk is om hierover in discussie te blijven.

Agendapunt 4: zittingstijd KG

De zittingstijd van een kort geding in een familiezaak is een uur, in een erfrechtelijke kwestie is dat anderhalf uur. De rechtbank geeft aan dat het zeer op prijs wordt gesteld indien een ‘conclusie van antwoord’ dan wel een pleitnota vooraf wordt ingediend.

Agendapunt 5: aanhoudingenbeleid

Het aanhoudingenbeleid wordt strenger. Het procesreglement zal vermelden dat indien binnen 10 dagen vóór de zitting om een aanhouding van een zitting wordt verzocht, dit gemotiveerd moet plaatsvinden. Deze schriftelijke motivatie moet hoe dan ook worden ingediend, ook indien de wederpartij instemt met een aanhouding. Vanaf vijf dagen vóór de zitting wordt een verzoek om aanhouding niet meer gehonoreerd en zal een zitting hoe dan ook plaatsvinden. Vaste uitstelrechters zullen dit beleid strak gaan hanteren.

Wanneer een voorlopige voorziening zitting gepland is en de advocaat van de verwerende partij kan dan niet, dan gaat die v.v. zitting door. De advocaat zal de cliënt bij de intake moeten aangeven dat deze dus een andere advocaat moet gaan zoeken.

Agendapunt 6: ouderschapsplan

Vanaf het moment dat de rechtbank schriftelijk verzoekt om het overleggen van een ouderschapsplan, hebben partijen nog vier weken de tijd dit te doen. Wanneer er twijfel is over of er voldoende gedaan is om een ouderschapsplan tot stand te brengen, wordt vanaf januari 2017 de zaak naar een regiezitting verwezen. Dit geldt uitsluitend voor Utrecht, in Almere en Lelystad geldt dit niet.

Agendapunt 8: griffie Lelystad

Zorgen over het functioneren over de griffie in Lelystad zijn terecht. Het duurt lang voordat er een zitting komt en tevens duurt het in sommige gevallen extreem lang voordat er een beschikking wordt afgegeven. Dit heeft te maken met het feit dat er drie senior juristen en één rechter langdurig ziek zijn. Er is hulp van Utrecht ingeschakeld en een zittingloze week (de eerste week van november), voor het schrijven van beschikkingen en vonnissen is ingepland. Inmiddels is geconstateerd dat de zaken die nu op zitting moeten komen, vrijwel allemaal in december kunnen worden ingepland.

Er wordt afgesproken dat er beter gecommuniceerd zal worden over deze bij de griffie Lelystad ontstane problematiek.

Agendapunt 9: terugbrengen vechtscheidingen

Rechtbank Midden-Nederland doet met dit initiatief niet mee.

Agendapunt 10: alimentatie-software

Het invoeren van een ander alimentatieprogramma is een landelijke procedure. Er worden twee alimentatierekenprogramma’s getest. E.e.a. ligt echter op dit moment stil, zodat onduidelijk is wanneer een keuze gemaakt zal worden.

Agendapunt 11: stempel Centrale balie

Wanneer stukken bij de Centrale Balie worden ingediend en aldaar worden gestempeld, hoeft de griffie niet opnieuw te stempelen. Dit zal nogmaals met de griffie worden gecommuniceerd. Mocht de griffie alsnog stempelen, dan is de oudste stempel juridisch relevant.

Agendapunt 12: rondvraag

Geen.

De volgende vergadering zal plaatsvinden op 26 april 2017 om 15.00 uur.

Vragen en opmerkingen kunt u mailen naar:

Diny Louwen, Utrecht (louwen@hanssenspronk.nl)
Manon van Meurs, Almere (vanmeurs@cleerdin-hamer.nl)
Marjan Bosman, Hilversum (bosman@kouwenbergadvocaten.nl)

Sluiting vergadering

Marjan Bosman, 31 oktober 2016