banner728x90def
Rechtspraak

Rechtbank overleg 11 april 2018 – notulen

Aanwezig

Rechtbank
Utrecht: Rene van Veen (teamvoorzitter familie Utrecht), Pieter van Dijk
Lelystad: Kees van de Streek (teamvoorzitter familie Lelystad) Brigitte van der Heijden

Balie
Utrecht:, Trees Philipsen, Marjan Bosman, Karlijn Hageraats- Bouwens (notulen)
Lelystad: Manon van Meurs

Agendapunt 1

Opening en vaststelling agenda.
Rene van Veen opent de vergadering. Kees van der Streek heeft Margaretha Pot vervangen als teamvoorzitter in Lelystad.

De agenda wordt vastgesteld. Er is 1 extra ingekomen vraag m.b.t. het belanghebbenden-criterium. Deze wordt toegevoegd aan punt 12 van de agenda.

Agendapunt 2

Besluiten, actielijst en verslag balieoverleg van 22 april 2015
Er zijn geen opmerkingen ten aanzien van het verslag.
Vervolgens wordt de actielijst (agendapunt 2 en 4 uit het verslag van de vorige vergadering) puntsgewijs nagelopen:

Kindbrief
De balie brengt naar voren dat er behoefte bestaat aan een speciale kindbrief in het geval het kind in een pleeggezin verblijft. Een dergelijke brief bestaat niet. Dezelfde kindbrief wordt ook in deze gevallen verstuurd.
De tekst voor de kindbrief is nog niet gereed. Er bestaan verschillende visies over de wenselijke inhoud van deze brief. Tijdens het volgende overleg zal er duidelijkheid volgen over de inhoud van de brief. Er zal vervolgens overleg plaatsvinden over de inhoud tussen de locatie Lelystad en de locatie Utrecht.

Uitstel beschikkingen
De rechtbank heeft niet het idee dat dit op dit moment nog een acuut probleem is. De balie beaamt dit.

Adressering RvK
De RvK heeft op verzoek van de rechtbank aangegeven dat er een scanstraat komt. De stukken moeten dan naar 1 centraal adres gezonden worden in Zwolle. De RvK zal de stukken vervolgens zelf verspreiden binnen de organisatie.

Formulier verrekening/ verdeling en gecombineerde verzoeken
Er is op dit moment een verschil in handelswijze met betrekking tot het formulier verdelen en verrekenen. Er wordt mogelijk nog een richtlijn hierover toegestuurd aan de balie.
Het formulier wordt mogelijk in de toekomst afgeschaft.

10 dagen –termijn
De balie vroeg zich af of er op dit punt interne communicatie/ richtlijnen bestaan voor de rechtbank, meer in het bijzonder ten aanzien van nieuwe rechters, ook voor wat betreft het zittingsverloop. Dat is niet het geval. Het wordt van geval tot geval beoordeeld, zoals ook in lijn is met de uitspraak van de Hoge Raad op dit punt. De rechter beslist hoe hier mee moet worden omgegaan. Indien het niet al te veel stukken zijn en deze niet lastig te doorgronden zijn worden deze in beginsel meegenomen, maar er is op dit vlak geen algemene regel te formuleren.

INGEBRACHT DOOR RECHTBANK

Agendapunt 3

Uniforme hulpaanvraag
De rechtbank verricht voorbereidende actie om in te zetten op een uniform hulpaanbod waar de rechtbank naar kan doorverwijzen. In de rechtbank Noord-Nederland is hier reeds op ingezet naar aanleiding van de transitie van Jeugdhulp. Vanuit de rechtspraak is het nu landelijk beleid om dit systeem overal te introduceren.
Kort samengevat komt het systeem erop neer dat:

  • De rechter ter zitting als betrokken ouders dat willen ouders in gezag en omgangzaken verwijst naar bepaalde hulpverlening.
  • Er komt een proces-verbaal waar dat in staat en vervolgens stuurt de rechtbank dat naar een bepaald e-mailadres. Daar wordt de melding doorgestuurd naar de hulpverlener die het betreffende hulpaanbod verzorgt.
  • De hulpverlener neemt binnen twee werkdagen contact op en binnen vier weken start de hulpverlening. Deze wordt door de gemeente vergoedt;
  • De hulpverlener rapporteert terug aan de rechtbank. Als de hulpverlening is geslaagd wordt dat in een beschikking opgenomen. Is de hulpverlening niet (geheel) geslaagd dan gaat de rapportage ook naar de Raad voor de Kinderbescherming die vervolgens beoordeelt of er een onderzoek wordt gedaan. In het eerdere proces-verbaal van de rechtbank wordt daarvoor al een verzoek gedaan eventueel ook uit te breiden tot een beschermingsonderzoek.
  • Na het onderzoek (of als dat niet nodig is zonder onderzoek) komt het weer bij de rechtbank die vervolgens een beslissing neemt, zo nodig naar mondelinge behandeling ter zitting.

Agendapunt 4

Verzoeken rechtbank
Nummering
De rechtbank geeft aan dat het de voorkeur heeft als een advocaat zijn/haar producties doornummert, dus als bij zijn/haar verzoekschriftproducties 1 t/m 5 zijn ingediend en de advocaat dient daarna een aanvullend verzoek of losse producties in, dan is het wenselijk dat hij/zij deze verder doornummert en dat productie 6 e.v. dus wordt/worden ingediend. Het is niet de bedoeling dat advocaat weer begint bij productie 1 e.v.
Daarbij zijn tabbladen en productielijsten bij producties zeer gewenst.

Petitum
De rechtbank geeft nogmaals aan dat een duidelijk concreet petitum dringend is gewenst. Dus niet: “een verzoek tot vaststelling verdeling, zoals hiervoor geformuleerd onder nummers 3 tot en met 28…

Pro forma aanhouding
In het geval van een pro forma aanhouding dienen partijen zelf tijdig de griffie te laten weten wat er met een aangehouden zaak (bijvoorbeeld in verband met onderhandelingen) moet gebeuren.

Agendapunt 5

Bijzondere curatoren
De rechtbank vraagt zich af of er al meer zicht is op de eisen die zullen worden gesteld aan de bijzondere curatoren. Trees Philipsen geeft namens de Raad van Toezicht aan dat er met de Raad voor Rechtsbijstand al enige tijd wordt overlegd over de gewenste eisen en kwaliteiten van een bijzondere curator. Hierover vindt op dit moment nog overleg plaats. Als er meer duidelijkheid is zal de rechtbank hiervan ook op de hoogte worden gebracht.

Er is op dit punt tevens een verzoek vanuit de balie om een duidelijkere opdracht te geven aan de bijzondere curatoren (zoals ook tijdens het vorige overleg reeds besproken). Soms staat er nu in een beschikking waarin de bijzondere curator door de rechtbank is benoemd, geen duidelijke opdracht. Dit punt wordt binnen de rechtbank nagegaan en zal worden bekeken.

Agendapunt 6

Relatieve bevoegdheid voornaamswijziging
De relatieve bevoegdheid bij verzoeken tot voor naamswijziging met ingang van 1 mei 2018 zal worden gebaseerd op artikel 262 Rv. Tijdens de vergadering van 16 maart 2018 is het LOVF akkoord gegaan met het voorstel van de expertgroep “adoptie en overige boek één zaken” voor deze nieuwe werkwijze. Zie tevens de brief hierover van de rechtspraak, geplaatst in het Baliebulletin 23 van juli 2018.

INGEBRACHT DOOR BALIE

Agendapunt 5

Nalopen actielijst
Hiervoor besproken

Agendapunt 6

Kindverhoor
Er is tijdens het vorige overleg door de balie verzocht om de kindverhoren op een ander moment te plannen dan de mondelinge behandeling. Er is hierop door de rechtbank aangegeven dat hier expliciet om kan worden gevraagd door de advocaat en dat in beginsel door de rechtbank welwillend met een dergelijk verzoek zou worden omgegaan. Het is blijft echter aan de rechtbank om dit verzoek te beoordelen.
Bij de rechtbank locatie Lelystad is een dergelijk verzoek recent afgewezen. Hierover was geen brief aan partijen gestuurd, maar de mededeling was enkel via het digitaal roljournaal geuit. Dit zou te maken kunnen hebben met een ruimtegebrek of een planningsprobleem. De rechtbank vraagt of het volgens de balie een nadeel zou zijn indien dit kindverhoor door een andere rechter dan de behandelend rechter zou plaatsvinden. De balie denkt dat in sommige gevallen het nadeel van een andere rechter minder groot is dan het nadeel van een confrontatie van partijen en kinderen.

Agendapunt 7

Formulier verdelen en verrekenen
Hiervoor reeds besproken.

Agendapunt 8

Buitenland/ skype
Er is een vraag gekomen vanuit de balie of het mogelijk is in het geval van partijen die in het buitenland woonachtig zijn, om in plaats van de partijen ter zitting te laten verschijnen een skype/ face time-verbinding tot stand te brengen zodat partijen op deze manier via de digitale weg aanwezig kunnen zijn bij de zitting. De rechtbank geeft aan dat dit juridisch ingewikkeld is in verband met de vereiste beslotenheid van de zitting. Het punt zal binnen de rechtbank nog nader worden besproken.

Agendapunt 9

Herstelbeschikkingen
In sommige zaken duurt het lang voordat er een herstelbeschikking wordt gewezen. Soms komt een herstelbeschikking nu dusdanig kort voor het einde van de appeltermijn dat er door partijen toch voor de zekerheid appel moet worden ingesteld. De rechtbank heeft begrip voor deze problematiek en gaat intern bespreken hoe dit sneller kan gaan.

Agendapunt 10

Brief met ingebrachte vraag mbt premie ZVW/ Ina
Gebleken is dat in het alimentatierekenprogramma van de rechtbank (INA) in het geval van een DGA de premie ZVW ten onrechte niet (automatisch) in mindering wordt gebracht op het besteedbaar inkomen. De rechtbank heeft dit punt door middel van een notitie onder de aandacht gebracht van de rechters en secretarissen. De rechtbank blijft overigens ook gebruik maken van INA.

Agendapunt 11

Kei-zaken
De vraag is of KEI-zaken in het erfrecht en ook separate verdelingszaken worden behandeld door de familiekamer of door handel. Deze zaken worden behandeld door de familiekamer.

Agendapunt 12

Informant/ belanghebbenden – ingekomen vraag
Er is een vraag binnengekomen vanuit de balie over het aanmerken van een vader zonder gezag en zonder contact als informant. Hoe zit dit? De rechtbank geeft aan dat in OTS-procedures de man standaard wordt opgeroepen als informant, ook als er geen sprake is van gezag. Dit is ook in lijn met de jurisprudentie. De GI wordt in het kader van een VOTS niet aangemerkt als belanghebbende.

Het zou prettig zijn als er meer duidelijkheid komt over de kring van belanghebbenden/ informanten. De rechtbank gaat bekijken of het mogelijk is om dit in het roljournaal te vermelden.
Bij de rechtbank locatie Utrecht wordt ook gesproken over het vaststellen van vaste criteria hieromtrent.

Rondvraag

OTS
De rechtbank geeft aan dat in OTS-zaken zich regelmatig advocaten stellen met een lange lijst verhinderdata. Dit klemt, omdat deze soort zaken termijn gebonden zijn. Dat geldt nog meer voor de advocaten die voor minderjarigen optreden bij de crisisverzoeken machtiging gesloten jeugdhulp, omdat die zaken zo mogelijk binnen een week op zitting worden gepland. Verzoek van de rechtbank is om nog eens kritisch te kijken naar de op te geven verhinderdata.

Scenario rechter
De rechtbank geeft aan dat binnen de afdeling Familie van de rechtbank Midden-Nederland verkennend onderzoek wordt gedaan naar de wens/mogelijkheden van een zogenaamde scenariorechter. Dit is een rechter die in een heel vroeg stadium van de procedure partijen ziet en probeert tot afspraken/oplossingen te komen.

Bewindvoering bij alimentatie
Het komt volgens de rechtbank voor dat een advocaat door de rechtbank erop moet worden gewezen dat in gevallen van bewindvoering niet de rechthebbende de formele procespartij is, maar de bewindvoerder. Advocaten dienen zich in een dergelijk geval dus te stellen namens de bewindvoerder, ofwel een verklaring/machtiging overleggen van de betreffende bewindvoerder waaruit blijkt dat advocaat namens de bewindvoerder optreedt.


Nieuwe datum balieoverleg 2018:

Woensdag 10 oktober 2018