banner728x90def
Rechtspraak

Rechtbank past interne organisatiestructuur aan

De rechtbank Midden-Nederland past per 1 januari de interne organisatiestructuur aan. De rechtbank gaat van vier naar twee inhoudelijke afdelingen: de afdeling civiel recht en bestuursrecht en de afdeling straf-, familie- en jeugdrecht. Daarnaast wordt voor een periode van twee jaar een apart team toezicht ingericht. De gevolgen voor advocatuur zijn vooralsnog zeer beperkt.

Bij civiel en bestuursrecht gaat het met name om zakelijke geschillen. Werkzaamheden binnen civiel recht en bestuursrecht zullen de komende jaren meer naar elkaar toegroeien. Zaaksstromen, werkprocessen en het digitale systeem – als gevolg van KEI – worden grotendeels hetzelfde ingericht. Bij strafrecht en familierecht draait het om de mens. Deze rechtsgebieden zijn meer zittingsgericht. Vooral op het gebied van jeugd(straf)recht kan meer samengewerkt worden. Het bureau mediation wordt onderdeel van deze afdeling.

Het team toezicht behandelt zaken op het gebied van bewind, curatele, mentorschap, faillissementen, schuldsanering en behandelt verzoekschriften erfrecht. Hiervoor is gekozen omdat de toezichttaken afwijken van andere rechtbanktaken en omdat toezichttaken bijzondere aandacht verdienen. Daarnaast worden deze zaken apart gedigitaliseerd. Na de periode van twee jaar volgt een evaluatie.

De rechtbank wil met de aanpassing in de organisatie een meer flexibele organisatie inrichten, die goed kan omgaan met de veranderingen (waaronder KEI) die de Rechtspraak doorvoert.