banner728x90def
Rechtspraak

Verslag Rechtbank Balie overleg Familierecht 25 oktober 2017

Aanwezig

Rechtbank
Utrecht: René van Veen (teamvoorzitter familie Utrecht)
Lelystad: Margaretha Pot (teamvoorzitter familie Lelystad) en Brigitte Stom (coördinator administratie)

Balie
Utrecht: Diny Louwen, Marjan Bosman, Natasja Barské-Gelling (notulen)
Lelystad: Manon van Meurs.

Agendapunt 1: opening en vaststelling agenda

Margaretha Pot opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.

Agendapunt 2: besluiten actielijst en verslag balieoverleg 26 april 2017

Besluiten actielijst

  • De nieuwe tekst van de kindbrief is nog steeds niet klaar. Op 2 november 2017 zal daar binnen de rechtbank verder over worden gesproken;
  • De datum van het kindverhoor staat inmiddels zowel in het roljournaal van Lelystad als van Utrecht;
  • Tijdens het vorige overleg was afgesproken dat de rechtbank na zou vragen wat er cijfermatig bekend is over het uitstel van beschikkingen. Dit blijkt toch lastiger te zijn dan verwacht. De rechtbank gaat hier opnieuw navraag naar doen. Los daarvan wordt geconstateerd dat – gemiddeld gezien – beschikkingen thans sneller worden afgegeven;
  • De rechtbank geeft aan dat het niet mogelijk is om af te spreken dat de griffie stelselmatig de behandelend advocaat belt als een beschikking niet op de geplande datum kan worden afgegeven. In Lelystad is het beleid wel dat bij een derde aanhouding van het afgeven van een beschikking, de zaak wordt voorgelegd aan de teamvoorzitter om verdere vertraging te voorkomen;
  • De stukken die naar de Raad voor de Kinderbescherming worden gestuurd (rechtstreeks of via de rechtbank) komen nog regelmatig niet op de juiste plek aan. De rechtbank heeft dit besproken in haar overleg met de Raad voor de Kinderbescherming. Dit blijft echter problematisch;
  • Voor de balie is niet altijd duidelijk hoe de rechtbank omgaat met gecombineerde verzoeken. Wordt bijvoorbeeld de zaak behandeld zonder formulier V&V? De rechtbank zal hier nog op terug komen;
  • Aanvullend was de vorige keer afgesproken dat de rechtbank een uitleg/samenvatting zou verstrekken van wat wordt verwacht bij verdeling en verrekening (ter publicatie in het Balie Bulletin). De rechtbank heeft dit niet gedaan en ziet hier vanaf. Het Procesreglement biedt voldoende duidelijkheid.

Agendapunt 3: brief aan Balie Bulletin

De rechtbank wil graag alle advocaten nader informeren over het verstrekken van toevoegingen in BOPZ zaken. Besproken is via welk kanaal dit het beste plaats kan vinden. De rechtbank zal dit in het Balie Bulletin plaatsen.

Agendapunt 4: perikelen rond het zittingsverloop

De balie brengt (opnieuw) naar voren dat er binnen de rechtbank verschillend omgegaan wordt met de 10 dagen termijn (om stukken voor de zitting in te dienen) alsmede met de vraag of al dan niet een pleitnota mag worden ingediend en zo ja, hoeveel pagina’s deze mag beslaan. In dat kader is eerder de afspraak gemaakt dat indien een van partijen te laat stukken indient, de betreffende rechter dit onderwerp zelf naar voren brengt en partijen in de gelegenheid zal stellen hun standpunt hierover kenbaar te maken. De rechter zal vervolgens ter plekke beslissen of deze stukken al dan niet worden geaccepteerd. Deze afspraak blijkt niet bekend te zijn bij, met name, nieuwe rechters. De rechtbank zal dit intern meer communiceren.

Verder wordt vanuit de Balie benadrukt het belang van uniformiteit en het belang dat ieder van de advocaten evenveel spreektijd krijgt.

Tot slot is gesproken over de inhoud van een beschikking, waarin alleen een bijzonder curator wordt benoemd. Het komt voor dat in het lichaam van de betreffende beschikking niet wordt aangegeven waarom de bijzonder curator wordt benoemd en wat van de bijzonder curator wordt verwacht. Vanuit de balie is gevraagd om de beschikkingen aan te passen en ook om de onderliggende processtukken mee te sturen aan de bijzonder curator. Als er alleen een verzoek is gedaan tot benoeming van een bijzonder curator, dan eindigt de zaak met de benoeming in de beschikking. De zaak is dan van de rol, waardoor het voor de bijzonder curator niet duidelijk is wat van hem/haar wordt verwacht en er voor de verzoekende partij ook geen mogelijkheid is om de bijzonder curator te vragen actie te ondernemen. De rechtbank gaat hier naar kijken.

Agendapunt 5: data balieoverleggen 2018 vaststellen

Voor 2018 worden de volgende data vastgelegd:

  • 11 april 2018 om 15.30 uur en
  • 10 oktober 2018 om 15.30 uur.

Agendapunt 6: rondvraag en sluiting vergadering

Geen vragen.

De volgende vergadering zal zijn op 11 april 2018 om 15.30 uur.

Vragen en opmerkingen kunt u mailen naar:
Diny Louwen, Utrecht (louwen@hanssenspronk.nl)
Marit Vaandrager, Utrecht (vaandrager@stadhouders.nl)
Manon van Meurs, Almere (vanmeurs@cleerdin-hamer.nl)
Marjan Bosman, Hilversum (bosman@bfadvocatuur)
Natasja Barské-Gelling, Veenendaal (barske@bvd-advocaten.nl)