banner728x90def
Jonge Balie

Verslag van de activiteiten van de vereniging de Jonge Balie te Utrecht

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) op vrijdag 20 november 2015 is het bestuur 2015/2016 geïnstalleerd. Het bestuur is als volgt samengesteld

Charlotte Houben Voorzitter
Anne Koopman Vicevoorzitter
Annemarie van Groningen Secretaris
Ruud de Kleijn Penningmeester
Jordy Hurenkamp Portefeuillehouder lezingen
Juliette Wareman Portefeuillehouder pleitoefeningen

Doelstellingen

Tijdens de ALV heeft het bestuur een viertal doelstellingen voor het afgelopen bestuursjaar vastgesteld, te weten: het moderniseren van de Jonge Balie Utrecht, het enthousiasmeren en bevorderen van de betrokkenheid van de leden, het intensiveren van het contact met Jonge Balie Flevoland en het intensiveren van het contact met de Raad van de Orde (RvO).

Moderniseren Jonge Balie Utrecht

Het bestuur 2014-2015 is gestart met het moderniseren van de Jonge Balie Utrecht. Het afgelopen jaar is deze modernisering verder uitgevoerd. Het moderniseren van de Jonge Balie Utrecht is gericht op twee pijlers: a) de uitstraling van de Jonge Balie Utrecht en b) de administratievoering. Afgelopen jaar is hierop voortgeborduurd.

a) De uitstraling van de Jonge Balie Utrecht
De website van de Jonge Balie Utrecht is afgelopen jaar geoptimaliseerd. Verder is alvast in het kader van het samengaan van de Jonge Balie Utrecht en de Jonge Balie Flevoland alvast ingesprongen op de hierna voor te stellen naamswijziging. Hiervoor is ook een nieuw logo ontworpen en zijn er nieuwe domeinnamen geregistreerd.

b) Administratie
Het vorige verenigingsjaar is gekozen om een nieuw boekhoudprogramma aan te schaffen. Dit boekhoudprogramma is specifiek toegesneden op verenigingen als de onze en wordt volledig digitaal “in the cloud” gevoerd. Afgelopen jaar is het gebruik van dit boekhoudprogramma verder geoptimaliseerd, waardoor hierin nu ook de ledenadministratie is opgenomen. Ook kan facturatie, eveneens volledig digitaal en geautomatiseerd in het programma worden ondergebracht. Op deze manier is weer een volgende stap in het efficiënter en effectiever maken van onze administratie gezet.

Enthousiasmeren en betrekken leden Jonge Balie Utrecht

Het afgelopen jaar is het bestuur weer bezig gegaan met het vergroten van de betrokkenheid van haar leden aan de hand van de volgende pijlers.

a) Betrokkenheid van bestuur richting leden
Voor wat betreft het enthousiasmeren en bevorderen van de betrokkenheid van de leden, hebben we gepoogd (het belang van) de Jonge Balie Utrecht actiever te promoten, niet alleen onder de leden, maar vooral ook bij kantoren en de RvO. Vorig jaar is het bestuur gestart met het aanbieden van een welkomstetentje aansluitend op het bowlen. Ook dit hebben wij dit jaar opgepakt en hiervoor een groter bedrag begroot. Zo hopen wij direct goed kennis te maken met de nieuwe leden zodat zij uiteindelijk actief zullen deelnemen aan de activiteiten van de Jonge Balie Utrecht. Ook dit jaar zijn de contributieprijzen laag gehouden, zodat leden geen financiële belemmering zien aanwezig te zijn bij een activiteit. Verder hebben wij dit jaar getracht een extra zekerheid in te bouwen dat actieve leden mee kunnen op buitenlandreis. In dit kader is ervoor gekozen dat indien een actief lid onverhoopt uitgeloot wordt, deze bovenaan op de reservelijst komen te staan.

Intensiveren contact Jonge Balie Flevoland (“JBF”)

Afgelopen jaar is het contact met de Jonge Balie Flevoland verder verdiept. Onderling is regelmatig contact geweest omtrent de stand van zaken. Uiteindelijk is er zelfs voor gekozen om de jonge balies te laten samengaan. Langzaamaan zijn afgelopen jaar de leden van de Jonge Balie Flevoland lid geworden van de Jonge Balie Utrecht. De statutaire naam van de Jonge Balie Utrecht is uiteindelijk gewijzigd naar Jonge Balie Midden-Nederland.

Intensiveren contact RvO en het gezamenlijk organiseren van activiteiten

Het afgelopen jaar is met de RvO veelvuldig gesproken omtrent het intensiveren van de onderlinge contacten. Om het contact met de RvO verder te versterken is afgelopen jaar besloten een gezamenlijk evenement te organiseren. Op 18 maart 2016 zijn dan ook door de Jonge Balie Utrecht samen met de RvO de plaatselijke pleitwedstrijden, de ALV van de RvO en het daarop aansluitende eten georganiseerd. Afgelopen jaar is ook wederom de veiling voor Lawyers4Lawyers in samenwerking met de RvO georganiseerd. Verder is regelmatig contact geweest met de RvO omtrent het reilen en zeilen van de Jonge Balie Utrecht. Ook met betrekking tot de samensmelting met Jonge Balie Flevoland is regelmatig gecommuniceerd met de RvO.

Hierna volgt een chronologisch verslag van de diverse activiteiten van de Jonge Balie Utrecht in het verenigingsjaar 2015/2016.

Verslag Forum 2015: “innovatie of frustratie?”’

Op 20 november 2015 vond het Jonge Balie Utrecht Forum plaats met het thema “Innovatie of Frustratie?!” in Mammoni te Utrecht.

Het Forum stond in het teken van KEI en de innovatie c.q. veranderingen van de rechtspraak en advocatuur, waarbij gedebatteerd werd over onderwerpen of bijvoorbeeld analoog procederen volledig vervangen moet worden voor digitaal procederen, of rechters ter zitting al uitspraak mogen doen en of cliënten volledig digitale inzage in het dossier zouden moeten mogen hebben. Het Forum werd geleid door een externe debatleider. Verder was aanwezig de inmiddels huidige president van de rechtbank Midden-Nederland en de heer Van den Akker van DOEN Legal.

Na afloop van het debat werd niemand minder dan Juliette Wareman verkozen tot Beste debater van de Jonge Balie Utrecht. Afgezien van die titel, ontving zij daarvoor tevens een maathemd.

Meeloopdag Openbaar Ministerie

Op 14 december 2015 heeft voor het eerst een Meeloopdag OM plaatsgevonden. Tijdens een ochtendprogramma werden 14 advocaten ontvangen door het Openbaar Ministerie in Utrecht op het politiebureau aan de Kroonstraat  25. Na een algemene inleiding over het vak van officier van justitie en de organisatie, is uitgebreid stilgestaan bij de behandeling van ZSM-strafzaken en de samenwerking met ketenpartners. Daarbij was er veel interactie met de deelnemers. Voor deelname aan de Meeloopdag OM is één lezingspunt toegekend. Gelet op het succes van dit evenement, zal aankomend jaar wederom een OM Meeloopdag georganiseerd worden.

Verslag Nieuwjaarsborrel Jonge Balie Utrecht en Raad van de Orde

Volgens goede traditie heeft de Jonge Balie Utrecht het nieuwe jaar ingeluid met een Nieuwjaarsborrel. Deze werd gehouden op 6 januari 2016 in de Vrije Wolf (voormalig gevangenis). De opkomst was goed en de locatie beviel ook zeer goed.

De Nieuwjaarsborrel van de RvO heeft plaatsgevonden op 7 januari 2016 in het Spoorwegmuseum. Ook hier was de Jonge Balie Utrecht vertegenwoordigd en hier heeft de Jonge Balie de veiling voor Lawyers4Lawyers georganiseerd.

Verslag Plaatselijke Pleitwedstrijden: “Reuring in de retail en fikse fiasco’s”

Op vrijdag 18 maart 2016 vonden de Plaatselijke Pleitwedstrijden in Utrecht plaats. Tijdens dit jaarlijks terugkerende evenement streden zes advocaat-stagiaires om de felbegeerde titel van beste pleiter van het arrondissement Midden-Nederland. Reuring in de retail & fikse fiasco’s was dit jaar het spraakmakende thema. Uiteindelijk werd Hein Vroege van (inmiddels) Beks & Beks Advocaten verkozen tot de winnaar.

Dit jaar was de PPW anders ingericht dan voorgaande jaren. Het avondprogramma werd georganiseerd in samenwerking met de Raad van de Orde in de Sonnenborgh. De ALV van de Orde werd direct na de borrel gehouden en vervolgens is gedineerd met 80 advocaten uit het arrondissement Midden-Nederland, jong en oud. Na het diner was er nog tijd voor een korte borrel en toen ging het feest van start. De DJ draaide onder een daadwerkelijke sterrenhemel, de sterren van de hemel. Het was al met al een geslaagd evenement.

Meet the Court

Na een jaar van afwezigheid is door de Jonge Balie Utrecht in samenwerking met de Jonge Balie Flevoland en de rechtbank Midden-Nederland meet the court georganiseerd. Het concept is anders opgezet dan voorgaande jaren. Wel vond er ook dit keer een speeddate sessie plaats tussen rechters en advocaten in een van de rechtszalen. Vervolgens is er in twee kleinere groepen gediscussieerd over diverse stellingen met betrekking tot het strafrecht en civiel recht in het algemeen. Hierbij was iemand aanwezig van een deurwaarderskantoor, was de president van de rechtbank aanwezig en een journalist. Aansluitend op de ontmoeting in de rechtbank is in Lebowski een pubquiz georganiseerd.

Verslag Landelijke Pleitwedstrijden: “Van jackpot naar bankroet, it could happen to you” en feest: “Russian Roulette”

De wedstrijd waar de Jonge Balies uit het hele land het tegen elkaar opnemen had dit jaar als thema van Jackpot naar Bankroet, it could happen to you. Er werd gepleit over het mislopen van prijzen door het al dan niet te laat te roepen welke koffer het moet zijn, en het niet kunnen incasseren van de maandelijkse bijdrage aan de postcode loterij. Uiteindelijk werd Jelke Jelsma van Arie Brink Advocaten verkozen tot winnaar. Hein Vroege, de afgevaardigde uit ons arrondissement werd derde.

Verslag buitenlandreis: “Dublin”

Een van de hoogtepunten was ook dit jaar weer de buitenlandreis. Dit jaar was de keuze gevallen op het hippe Dublin! Met een heel vol programma begonnen we direct na aankomst met een bezoek aan de Silicon Docks van Dublin. Niet alleen werden we meegenomen in de wereld van de start-ups en de tech-industrie, ook mochten we diverse bezoeken aan advocatenkantoren afleggen, borrelen met de Jonge Balie van Dublin en hebben we de rechtbank van binnen mogen bekijken. De avonden werden gevuld met diners en borrels tot in de late uurtjes. Wij kijken terug op een zeer geslaagde buitenlandreis!

Verslag Meet the Lawyer

In samenwerking met de Juridische Studenten Vereniging Utrecht is dit evenement voor de tweede keer georganiseerd en het heeft op 13 oktober jl. plaatsgevonden.

Op het kantoor van Wijn&Stael hebben Annemarie van Groningen en Jordy Hurenkamp een presentatie gegeven over het kiezen van een kantoor, het solliciteren en natuurlijk het leven van een advocaat. De studenten namen actief deel en stelden veel vragen.

Vervolgens werd het evenement onder het genot van een hapje en drankje voortgezet in Ubica. Diverse teams streden om de eer wie zich het beste pubquizteam mocht noemen. De teams bestonden uit advocaten en studenten zodat ook de kennismaking kon worden voortgezet. Uiteindelijk ging toevalligerwijs ook dit jaar de prijs naar team “Alpha”. In verband met het succes van Meet the Lawyer is er volgend jaar vast en zeker de mogelijkheid tot revanche!

Lezingen en pleitoefeningen

Naast al die activiteiten, organiseert de Jonge Balie Utrecht tevens een deel van de opleiding. Ook dit jaar zijn er weer lezingen en pleitoefeningen georganiseerd. Aan elk van de georganiseerde lezingen is door de Raad van de Orde een plaatselijk opleidingspunt toegekend. Naast de meer reguliere lezingen was er het afgelopen jaar ook een lezing van een Syrische advocaat en een Syrische rechter, en waren er lezingen op het vlak van time-management. Ook de organisatie van de pleitoefeningen is dit jaar goed verlopen. Vermeldenswaardig is dat de tot nu toe verplichte pleittraining niet meer zal worden aangeboden vanwege het curriculum van de beroepsopleiding voor advocaat-stagiaires. De vaardigheden die worden opgedaan bij de pleittraining zitten al in dit curriculum.

Al met al kunnen we terugkijken op het afgelopen verenigingsjaar als een geslaagd en gezellig jaar, met goed georganiseerde en (over het algemeen) redelijk goed bezochte activiteiten en borrels. De maandelijkse borrel is hét ontmoetingspunt voor leden van de Jonge Balie Utrecht. Deze vindt plaats in café Ubica. Ook dit jaar was de, gezamenlijk met JB Flevoland georganiseerde, zomerborrel ondanks de regen aan het einde van de tocht een succes.

foto-bestuur-jonge-balieTijdens de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 18 november 2016 is het bestuur 2015/2016 afgetreden en het bestuur 2016/2017 aangetreden. Tevens is de Jonge Balie Utrecht gewijzigd in de Jonge Balie Midden-Nederland. Het nieuwe bestuur ziet er als volgt uit.

 

Juliette Wareman Voorzitter
Jordy Hurenkamp Vicevoorzitter
Vera Hartkamp Secretaris
Guido Konings Penningmeester
Lisanne Brouwer Portefeuillehouder lezingen
Dario Pranjic Portefeuillehouder pleitoefeningen

Hierbij wil ik namens het bestuur alle commissieleden en andere personen die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor de Jonge Balie Utrecht, hartelijk danken voor hun inzet en toewijding. Zonder jullie enthousiasme zou dit jaar nooit zo succesvol geweest zijn. Rest mij nog het nieuwe bestuur veel succes en plezier te wensen!

Hartelijke groet,

Charlotte Houben
Voorzitter Vereniging de Jonge Balie te Utrecht